Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ÌÁÎÓ "Íîâîêîëîìèíñêàÿ ÑÎØ"

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò øêîëû

Положение о педагогическом совете

Ïëàí ðàáîòû íà 2016-2017 ó÷åáíûé ãîä

Îáùåå ñîáðàíèå òðóäîâîãî êîëëåêòèâà

Положение об управляющем совете

Ïîëîæåíèå îá îáùåì ñîáðàíèè ðàáîòíèêîâ

Ïðîòîêîë ¹1 07.09.2016

Положение о филиале МБОУ "Новоколоминская СОШ" "Обская НОШ"